Wydawca treści Wydawca treści

Trasy piesze i biegowe

Szanowni Państwo !

Uwzględniając nasze narodowe tradycje i zamiłowania związane z lasem, ustawa o lasach gwarantuje Wam przyjemność korzystania z lasu. To właśnie dlatego tworzymy dla Państwa coraz to nowe formy udostępniania lasu. Zachęcamy do świadomego i bezpiecznego korzystania z lasu, który dla Państwa udostępniliśmy.

Prosimy jednak pamiętać, że ustawa określa zasady korzystania z lasu, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i lasu. I tak zgodnie z art. 29 ustawy o lasach zabrania się wjazdu do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęg owym oraz motorowerem.

Ponadto w lasach zabrania się (art. 30):

1) zanieczyszczania gleby i wód;

2) zaśmiecania;

3) rozkopywania gruntu;

4) niszczenia grzybów oraz grzybni;

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

8) rozgarniania i zbierania ściółki;

9) wypasu zwierząt gospodarskich;

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Służąc Państwu stoimy na straży zasobów leśnych naszego kraju i egzekwujemy przestrzeganie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

Trasy piesze i biegowe do pobrania.